Örsundsbroskolan vann Bertil Hults pris

Bertil Hults pris 2010 gick till Örsundsbroskolan och projektet Språkbron, för det föredömliga arbete som gjorts med att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Självaste Kronprinsessan Victoria besökte skolan och överlämnade priset.

Krinprinsessan Victoria och Ronja Berlin, elev på Örsundsbroskolan
Bertil Hults pris är ett pris på 500 000 kr som har delats ut varje år sedan 2003 till den grundskola som visat upp bästa praktiska exempel på hur insatser för elever med dyslexi integreras i skolans vardagliga verksamhet.

Juryns motivering till att Örsundsbroskolan skulle få ta emot priset lyder så här:

"Årets Bertil Hults pris går till Örsundsbroskolan för det arbete som skolan gör för att identifiera barn med läs- och skrivsvårigheter och för att stödja dem i deras läs- och skrivutveckling. Arbetet sker utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och utvärderas löpande genom forskning.”

Språkbron

På Örsundsbroskolan arbetar man med ett projekt som heter Språkbron. Projektet startades våren 2000 av specialpedagog Catharina Tjernberg och logoped Ingrid Wikström. Språkbron är en metod för att kartlägga och arbeta med elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter.

Ronja Berlin, elev på Örsundsbroskolan, fick träffa Kronprinsessan Victoria.
Foto: Ann-Sofie Rönnbäck

Redan i förskolan görs en språklig screening av samtliga elever för att upptäcka elever som löper risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter. De barn som befinner sig i riskzonen kartläggs ytterligare och får sedan de insatser de behöver. Kontinuerliga uppföljningar görs under skoltiden för att eleven ska få rätt stöd. Ett nära samarbete sker mellan specialpedagog, logoped och klasslärare för att ge så bra hjälp som möjligt.

Viktigt med diagnos

I årskurs fyra görs en dyslexiutredning för de elever som fortfarande uppvisar stora svårigheter med läsning och skrivning. Det är viktigt att dyslektiker inte bara får en utredning utan även en diagnos, anser Ingrid Wikström och Catharina Tjernberg. Ofta blir diagnosen en lättnad både för elev och föräldrar och den ger en värdefull vägledning för planering av det fortsatta pedagogiska arbetet.

Skolbiblioteket och bibliotekarien har också en viktig roll i arbetet med eleverna. Bibliotekarien uppmuntrar till läsning genom bland annat boksamtal och bokprat, samt tillhandahåller anpassade medier som talböcker på Daisy, cd-böcker och lättlästa böcker så att alla elever ska kunna läsa och ta del av olika texter och berättelser.

 

Catharina Tjernberg
Ingrid Wikström

Specialpedagog Catharina Tjernberg samt logoped Ingrid Wikström
Foto: Catharina Tjernberg och Ingrid Wikström

Kronprinsessan besökte Örsundsbroskolan

Örsundsbroskolan fick fint besök i slutet av januari när prisutdelningen ägde rum. Kronprinsessan Victoria överlämnade priset tillsammans med Bertil Hult. Rektor Thomas Tollsner höll ett tal där han tackade Bertil Hult som har instiftat priset samt alla på skolan som deltagit i arbetet med att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter.

Resultat över förväntan

Resultatet av Språkbrons insatser har visat sig överträffa de ursprungliga förväntningarna. Stödet är väl anpassat till elevens specifika nivå så att elevens starka sidor stärks och svårigheter vänds till en positiv utveckling. Det är viktigt för eleven att hitta läslust och motivation, samt att se till att eleven har möjlighet att gå ut skolan med självförtroendet i behåll.

En av de föräldrar som nominerade skolan till priset skriver i nomineringen:

"Den lycka en son och hans föräldrar kände när han stolt visade upp ett VG på förra veckans no-prov är stor och det är ett resultat av all fantastisk hjälp!"

Text: Ann-Sofie Rönnbäck

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Ann-Sofie Rönnbäck den 23 mars 2011