Dataskyddsförordningen (GDPR)

Information om personuppgiftsbehandling

Tierps kommun kommer att behandla dina person-uppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Tierps kommunstyrelse.

Dataskyddsombud

Gunnel Andersson

Telefon: 0293- 21 81 26

E-post: Gunnel.Andersson@tierp.se

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna samlas in i syfte att kunna förmedla lån och beställning av media.

Rättslig grund för behandlingen

Allmänt intresse. Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna erbjuda bibliotekstjänster.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträde som kommunen tar hjälp av. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Biblioteket lagrar dina personuppgifter i enlighet med kommunens dokumenthanteringsplan. I normala fall ligger du kvar i bibliotekets system till dess du varit inaktiv i två år. Med inaktiv menas att inga lån gjorts på två år.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.