Rotskär – från beteskär till villasamhälle

I en utställning på biblioteket i Skutskär skildras ön Rotskärs historia. Följ ön från 1500-talet fram till idag.

Karl-Åke Lindblad, Britt-Marie Strand och Conny Blomberg
Rotskär ligger i Dalälvens utlopp i Bottenhavet och är en del av samhället Skutskär, Älvkarleby kommun.

Från att, enligt uppteckning år 1547, varit obebott bor idag 481 personer på Rotskär.

Ön Rotskärs historia, från 1500-talet till idag visas i en utställning på biblioteket i Skutskär under maj månad 2012.

De som ligger bakom utställningen är Conny Blomberg, Karl-Åke Lindblad och Britt-Marie Strand.

I samband med utställningen ordnas två berättarkvällar på biblioteket, torsdag den 10 maj och torsdag den 24 maj klockan 18.00-20.00.

Kronans skeppsvarv

Karta över Rotskär
Kronan etablerade år 1564 ett skeppsvarv på Rotskär, där flera stora skepp till flottan byggdes. Tidvis och fram till 1609 var ett 60-tal personer anställda vid varvet. Var det låg vet man ej med säkerhet. Muntliga traditioner pekar ut två möjliga platser.

Under århundradena och fram till 1900-talets mitt fanns få hushåll på ön. Med början på 1960-talet byggde kommunen en högstadieskola och upplät 200 villatomter på Rotskär.

Yngre rotskärsbor frågar inte sällan ”finns det inget dokumenterat om Rotskär?”

Nu finns det. Kartor (från 1550 till idag), foton, tavlor, tidningsurklipp, historik med mera, har sammanställts av tre lokalhistoriker med olika kompetenser och förhållningssätt till Rotskär.

1500-talet

År 1547 fördes Rotskär som ett betesskär under Örbyhus gård.

Inget nämns om någon bebyggelse på Rotskär.

1564

Kronan etablerade år 1564 ett skeppsvarv på Rotskär. Flera stora skepp till flottan byggdes där. Tidvis var ett 60-tal personer anställda vid varvet under åren 1564 – 1609.

Vi har inte hittat något dokument som visar var varvet låg. Muntliga traditioner pekar ut två platser där det sägs att varvet har legat. Fiskare hade vid denna tid olovandes slagit sig ner på ön.

1600-talet

De första kartorna över Rotskär är från 1687 och 1697. I Rotskärsbyn fanns då ett kronohemman och ett kronofiske, som beboddes av tre bönder.

1700-talet

Från år 1752 finns en noggrann beskrivning av Rotskär. Där fanns då ett kronohemman och ett kronofiske med sammanlagt 5 bönder. Då bodde där cirka 50 personer, 25 kvinnor och 19 män över 8 år.

En stor del av rotskärsborna var födda på Rotskär men det var en inflyttning från bland annat Östanå, Öhn, Siggeboda och Tierp.

1800-talet

Vid mitten av 1800-talet fanns fyra hus på Rotskär. Läget för dessa är detsamma som kronofiskets fyra hus under 1600- och 1700-talen.

Befolkningen sysselsatte sig med småjordbruk och fiske. Harnäs och Älvkarleö bruk ägde Rotskär. I slutet av seklet ökade befolkningen med några familjer och Rotskärsholmen började bebyggas. Förbindelsen med fastlandet utgjordes av en färja uppströms nuvarande Rotskärsbron.

1900-talets första hälft

Stora Kopparberg köpte Rotskär år 1924. Rotskärsholmen förblev i privat ägo. De hus som fanns på ön blev bostäder för bolagets anställda inom skogs- och jordbruket.

Rotskär blev en uppskattad plats för sommarstugor och föreningsanläggningar.Träbroar byggdes mellan Rotskär och fastlandet.Tidsperioden är ganska väl dokumenterad med  bland annat foton.

1900-talets senare hälft

Fler sommarstugor och flera föreningsanläggningar byggdes. Från 1960-talet skedde en genomgripande omdaning av Rotskär. Kommunen byggde en stor högstadieskola och upplät 200 villatomter på ön.

Två nya betongbroar knöt Rotskär närmare fastlandet. Det mesta av den gamla strukturen med vägar och byggnader raderades ut. Ett byggföretags planer på att exploatera södra delen av Rotskär stoppades. Rotskär utvecklades till ett uppskattat strövområde med fina stigar, ängsmarker  och strandpromenader.

2000-talet

Kommunen iordningställde sju nya tomter efter vägen mot Älvskär. Dessa såldes snabbt och bebyggdes. Sommarstugeområdet på norra Rotskär fick en detaljplan. Många stugor har rustats upp och några har blivit permanentbostäder.

Bilder av Rotskär från förr och idag tagna från kyrktornet:

Gammal bild av Rotskär. Foto taget från kyrktornet.
 

Bild av Rotskär idag. Bilden tagen från kyrktornet.
 

Text: Conny Blomberg, Karl-Åke Lindblad och Britt-Marie Strand
Bilder: Conny Blomberg, Britt-Marie Strand och Karl-Åke Lindblad (bild 1), Karta över Rotskär 1550 (bild 2), Rotskär förr och idag (bild 3 och 4)